نقش حج در تقریب مذاهب اسلامی و وحدت مسلمانان از دیدگاه امام خمینی (ره)